Ischi App gits niw öi fär Andruid!

Watashitachi no apuri wa andoroido de riyō dekiru yō ni narimashita. Nuestra…